Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčia – lankytina vieta

Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčiaKretingalės evangelikų liuteronų bažnyčia – evangelikų liuteronų bažnyčia Klaipėdos rajone, Kretingalėje.

 1652 m. Kretingalės parapijoje pastatyta medinė koplyčia. Tuo metu parapijai priklausė 72 kaimai. 1699 m. prie koplyčios pristatytas bokštas, įrengti varpai. 1741 m. koplyčia buvo nugriauta ir pradėta statyti akmeninė bažnyčia. 1875 m. perstatytas vėjo apgadintas bokštas. Įdo­mi baž­ny­čios archi­tek­tū­ra: į bal­tą tin­kuo­tų ply­tų fa­sa­dą tar­si įmū­ry­tas rau­do­nų ply­tų ke­tur­kam­pis bokš­tas su aštuoniakam­pe vir­šū­ne. Baž­ny­čio­je ku­ni­ga­vo daug švie­suo­lių, ku­rie kė­lė bal­są prieš lie­tu­vių vo­kie­ti­ni­mą, rū­pi­no­si lie­tu­viš­kų raš­tų spausdinimu. Ma­no­ma, kad 1850–1869 m. Kre­tin­ga­lė­je gy­ve­no ku­ni­gas Jo­ha­nas Fer­di­nan­das Kel­kis, pir­mo­jo lie­tu­viš­ko laik­raš­čio lei­dė­jas.

 

 Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčiaDabar bažnyčia taip pat naudojama katalikų. Įtraukta į architektūros paveldo sąrašą. 

 

 

 


Žiūrėti Turisto pasaulis didesniame žemėlapyje

Rašyti atsiliepimą arba komentarą